Danh sách
TH TrueMilk
TH TrueMilk
TH TrueMilk TH TrueMilk
STT Số điện thoại MÃ DỰ THƯỞNG QUÀ TẶNG
1 0777194xxx P7JDA9CK 1 Triệu đồng
2 0932540xxx HNYDPM4X 1 Triệu đồng
3 0357715xxx FX47CEP9 1 Triệu đồng
4 0898020xxx 7HKJPA4E 1 Triệu đồng
5 0344301xxx TL7FM9VN 1 Triệu đồng
6 0945946xxx QYVTCLFA 1 Triệu đồng
7 0974511xxx XLRCJHVF 1 Triệu đồng
8 0834438xxx D7N3TVLY 1 Triệu đồng
9 0332255xxx NKQXRVHJ 1 Triệu đồng
10 0914841xxx EMFNTXQH 1 Triệu đồng
11 0828995xxx JHFVAP34 1 Triệu đồng
12 0384705xxx 9TPVXYMF 1 Triệu đồng
13 0931562xxx CNV39YJ4 1 Triệu đồng
14 0912062xxx 7FPHDYXK 1 Triệu đồng
15 0344379xxx RFJMDE9Y 1 Triệu đồng
16 0368675xxx R7LPADQX 1 Triệu đồng
17 0373530xxx 7HFDE9AV 1 Triệu đồng
18 0343860xxx F4YCRN7D 1 Triệu đồng
19 0379859xxx KPHQXCV3 1 Triệu đồng
20 0976853xxx FJR74ATX 1 Triệu đồng
1 triệu đồng 1 triệu đồng