DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0528XXX777 EMCHN99A Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 08:37
2 0393XXX850 LKF49FMA Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 08:37
3 0949XXX972 JCRRXH93 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:37
4 0386XXX277 AWD33MM4 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:37
5 0976XXX335 NF3VXXT4 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:37
6 0888XXX820 9UU4P7UM Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:37
7 0796XXX902 LY3YE7VN Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:37
8 0983XXX943 3AVKUURY Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:37
9 0965XXX085 77AXUEFA Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:37
10 0585XXX789 FV7KNYAN Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:37