DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0989XXX333 3XRD7A73 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:41
2 0379XXX419 CUN7UUQN Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:41
3 0785XXX433 7TMRM3EA Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:41
4 0989XXX870 4U43JW3U Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:41
5 0392XXX796 3A3KRLHH Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:41
6 0333XXX995 CWDUR4KL Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:41
7 0949XXX406 4TJYA9KJ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:39
8 0355XXX263 KYXKKVL3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:39
9 0333XXX995 JUEUMY9X Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:39
10 0774XXX159 MY9H4T9W Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:39