DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0372XXX918 MFEKRNK4 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:43
2 0373XXX523 C4TJ3TYY Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:42
3 0332XXX730 NQAR4WQT Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:42
4 0903XXX134 C7ATMMF9 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:42
5 0392XXX246 3NF9W4XM Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:42
6 0775XXX038 AEFA7V9L Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:42
7 0937XXX661 LTJ9NAHW Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:42
8 0978XXX037 EKF3JHAK Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:42
9 0938XXX143 FVJCYC9U Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:41
10 0946XXX009 C3DYN4LV Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:41