DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0332XXX991 MKYKLCC9 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:46
2 0966XXX915 C3TVKFQF Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:46
3 0383XXX823 9N9FPVYR Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:46
4 0355XXX021 JRA93TDR Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:46
5 0375XXX995 J9EJUJHX Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:46
6 0393XXX850 3VYNJ9QY Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:46
7 0936XXX934 F9UVTKMD Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:46
8 0984XXX877 4WFKADYV Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 08:46
9 0968XXX207 MQ4Y4JUL Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:46
10 0852XXX568 K9QJVDQH Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:46