DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0334XXX363 NYQNKY7U Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:44
2 0369XXX292 DJPD77P7 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:44
3 0325XXX771 77CJTTFW Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:44
4 0968XXX671 HW3T3XD3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:44
5 0989XXX334 3X44KNC4 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:44
6 0398XXX212 7FM3CYQJ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:43
7 0898XXX696 7EQKLLUA Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:43
8 0975XXX134 KHAM4PHD Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:43
9 0978XXX037 N7QNTLMN Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:43
10 0792XXX033 AVFC3TWP Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:43