DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0858XXX014 4LX9AW77 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:55
2 0585XXX140 4PWRT3VU Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:55
3 0328XXX738 4TFDQCLY Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:55
4 0976XXX251 A94ADMTW Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:55
5 0852XXX568 4R3JWYR7 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:55
6 0329XXX819 FUKEVAE4 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:55
7 0932XXX427 7RYDJMNA Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:55
8 0936XXX934 JY4UDLFQ Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:55
9 0972XXX070 FYQM3X4W Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 08:54
10 0865XXX793 7AMP4KWY Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 08:54