DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0909XXX487 JPXV4JEE Thẻ điện thoại 10K 20/04/2022 00:32
2 0988XXX172 N3EXJWEV Thẻ điện thoại 50K 20/04/2022 00:31
3 0393XXX268 9PPCLMTA Thẻ điện thoại 10K 20/04/2022 00:29
4 0396XXX451 3JLFFPHF Thẻ điện thoại 10K 20/04/2022 00:29
5 0393XXX678 KW7UKYVF Thẻ điện thoại 10K 20/04/2022 00:29
6 0975XXX158 FW7PCVPU Thẻ điện thoại 10K 20/04/2022 00:28
7 0987XXX536 MNKQUK3A Thẻ điện thoại 50K 20/04/2022 00:27
8 0354XXX350 NEHTAF3N Thẻ điện thoại 10K 20/04/2022 00:26
9 0363XXX723 HLD4JFAP Thẻ điện thoại 50K 20/04/2022 00:26
10 0963XXX592 AX4YR94P Thẻ điện thoại 10K 20/04/2022 00:26