DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0347XXX213 9HQQ9VKT Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:06
2 0975XXX085 MQMJ7MRA Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:06
3 0389XXX600 MDPPEDT7 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:06
4 0345XXX148 9YYUQDRN Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:06
5 0379XXX586 374JDCRN Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:05
6 0348XXX433 MVAK39W9 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:05
7 0384XXX601 CWTYUE73 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:05
8 0966XXX737 JUHW7LTE Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:05
9 0382XXX567 NXHE3F7P Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:05
10 0976XXX016 D9CERDAD Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:05