DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0905XXX236 HU9AJMMW Thẻ điện thoại 10K 08/05/2022 14:46
2 0901XXX399 KUFLR37D Thẻ điện thoại 10K 08/05/2022 14:46
3 0932XXX322 H7UWFAL7 Thẻ điện thoại 10K 08/05/2022 14:46
4 0346XXX477 9D9V449A Thẻ điện thoại 10K 08/05/2022 14:46
5 0329XXX447 FU7VNQTA Thẻ điện thoại 10K 08/05/2022 14:46
6 0387XXX737 DUMJ34V9 Thẻ điện thoại 10K 08/05/2022 14:46
7 0909XXX067 7H9NEDD3 Thẻ điện thoại 50K 08/05/2022 14:46
8 0367XXX857 C3L9ARAD Thẻ điện thoại 10K 08/05/2022 14:46
9 0941XXX826 9Y4FN4NF Thẻ điện thoại 10K 08/05/2022 14:45
10 0706XXX181 7AMLF7TQ Thẻ điện thoại 10K 08/05/2022 14:45