DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0986XXX109 LXLLKT3F Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:50
2 0359XXX582 43HVQPJE Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:50
3 0325XXX598 DRJP7PE3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:48
4 0386XXX502 EWXACUY4 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:48
5 0394XXX032 M49VW3DK Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:48
6 0977XXX810 7PE9N4E3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:48
7 0989XXX870 EFXPJCT7 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:48
8 0777XXX517 3YEYPMHY Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:48
9 0877XXX935 7K4N4L7F Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:48
10 0919XXX175 K3YJMRJ3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:47