DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0796XXX902 MQDULT97 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15
2 0988XXX022 ME3HNXXM Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15
3 0965XXX019 3XQ3RT4R Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15
4 0976XXX677 3AVUTKRT Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15
5 0396XXX738 DJK9UA34 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15
6 0385XXX202 NVJRV4HU Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15
7 0936XXX227 9WFPCDL4 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15
8 0915XXX681 KCWH4CRJ Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15
9 0702XXX111 4DUARTUK Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15
10 0908XXX188 NQTE9RER Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:15