DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0905XXX344 4YMEU7RF Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:23
2 0986XXX627 HXYTK7CM Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:23
3 0382XXX358 3WKKL7MU Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:23
4 0915XXX681 4QRWFXXR Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:23
5 0397XXX146 77H4CUJE Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 09:23
6 0347XXX734 7VTYVPPJ Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:23
7 0852XXX568 MYXYUPX7 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:23
8 0927XXX998 7CJ9LMNQ Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:23
9 0378XXX703 J7CLHNDV Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:23
10 0976XXX923 7D7WF39Y Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:23