DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0393XXX065 LUJ7VEYD Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:51
2 0868XXX358 KMDY7RN3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:51
3 0981XXX158 F7TYAMWL Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:51
4 0399XXX735 JN4TWWTF Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:51
5 0968XXX671 NPYYF79P Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:51
6 0389XXX529 7N4KQWNL Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:50
7 0975XXX134 JRHPUN3Q Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:50
8 0903XXX134 4AJCLJAU Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:50
9 0372XXX558 4A33EPP7 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:50
10 0826XXX877 FTWLLA7E Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:50