DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0971XXX583 N9EJD9FN Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:52
2 0332XXX730 FWXYEL7T Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:52
3 0903XXX134 MDUQ4RXE Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:52
4 0399XXX735 E34AUAYM Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:52
5 0934XXX916 JUPMCQF9 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:52
6 0338XXX067 NU9EJP7K Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:52
7 0909XXX881 NWKQ9YT3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:52
8 0877XXX935 DL3DLR9M Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:51
9 0975XXX134 4KHVHLNQ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:51
10 0939XXX029 FHPPA374 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:51