DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0974XXX062 A4EFHUTM Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:24
2 0367XXX688 AKQV4A4E Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:24
3 0793XXX980 MJUY9AHH Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:23
4 0353XXX704 7LR3DHJH Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:23
5 0387XXX451 ATFF3QNJ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:23
6 0969XXX016 LPLP4A7D Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:23
7 0963XXX927 AQ9U39CH Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:23
8 0937XXX051 37YWAAPR Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:23
9 0767XXX117 9NKXNDXT Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:23
10 0969XXX828 FY4FXHN7 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:23