DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0348XXX252 JX4LWHDV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:25
2 0342XXX153 LFN4RRHQ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:25
3 0333XXX151 MPQFJEQ4 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:25
4 0977XXX708 A4K9HW43 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:25
5 0378XXX770 MYXLQ4C7 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:24
6 0965XXX127 DD97CEFT Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:24
7 0329XXX444 HHVXUAJ9 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:24
8 0924XXX284 99NA4LE7 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:24
9 0787XXX983 N4XUK77K Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:24
10 0975XXX174 9FPXUDQD Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:24