DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0395XXX282 D7QCMJ7K Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
2 0908XXX966 D34NTMME Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:27
3 0357XXX214 MHRH94CR Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
4 0905XXX520 E7WUYTEP Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26
5 0345XXX335 JU7RMFNV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26
6 0968XXX657 49FCMFFC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26
7 0926XXX785 DRE74337 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26
8 0917XXX345 KL9L3D4V Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26
9 0762XXX253 CRJQWH9C Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26
10 0333XXX151 J439XPRH Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:26