DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0909XXX006 M3RMKRLR Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
2 0388XXX493 EJN7YNMQ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
3 0983XXX478 9RVVRMWW Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
4 0981XXX639 AH4HHH3H Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
5 0326XXX481 7H9K3RAE Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
6 0905XXX520 DXWTF4RJ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
7 0968XXX317 9WD9HLRR Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
8 0898XXX528 CVPD9RE4 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
9 0979XXX768 F3DKN7YC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27
10 0348XXX252 AXFR9RLN Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:27