DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0982XXX422 3CRWPXUY Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:28
2 0379XXX382 KW7UNXTE Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:28
3 0358XXX331 CQM9DNLV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:28
4 0812XXX111 CUJF9LJL Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:28
5 0983XXX940 DRCY7DTV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:28
6 0325XXX964 P3NRWFEA Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:28
7 0388XXX493 AFDT3L4M Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:28
8 0972XXX295 D7H3A7L7 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:28
9 0986XXX677 LMMAJHX7 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:28
10 0962XXX297 4VMM7HNT Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:28