DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0981XXX639 7RLRLNEW Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:30
2 0938XXX598 NLU7JN4F Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:29
3 0348XXX252 7VDQTNAV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:29
4 0983XXX478 AXW4DEMP Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:29
5 0987XXX091 JQDDL7EA Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:29
6 0976XXX813 7HAACDHP Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:29
7 0977XXX536 7HDLXCHF Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:29
8 0839XXX008 LD3394JV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:29
9 0333XXX151 9PVEJPXN Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:29
10 0868XXX345 JE73DQPV Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:29