DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0355XXX792 NAC9VUEC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:31
2 0902XXX224 4Q7PJKRW Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:31
3 0965XXX211 9FDP9DA3 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:30
4 0376XXX678 7Y9Q4MYH Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:30
5 0983XXX478 MN9YXDDA Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:30
6 0377XXX495 JDFR4LXN Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:30
7 0358XXX929 9WXDLDFF Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:30
8 0964XXX591 J7UUQKQF Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:30
9 0793XXX276 HYNDF7PW Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:30
10 0917XXX072 LA4WCNYR Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:30