DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0376XXX678 M3MEFYAH Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:31
2 0924XXX284 4H4FVDHD Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:31
3 0985XXX416 7RKT93UW Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:31
4 0969XXX123 N3NCPQKP Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:31
5 0932XXX764 MKDU3P43 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:31
6 0862XXX924 4LJUQQLC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:31
7 0949XXX546 7QYT4JVK Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:31
8 0932XXX866 DNX7R3XJ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:31
9 0907XXX611 KAVQ9TFF Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:31
10 0906XXX669 4KQNDUV7 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:31