DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0963XXX401 9437MLPW Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:33
2 0962XXX616 3WLLJKJA Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:32
3 0924XXX284 AMHWJEV3 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:32
4 0967XXX076 DKMLJ394 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:32
5 0977XXX521 MW7TWN7E Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:32
6 0931XXX237 9APCPD94 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:32
7 0962XXX616 D9YWNM3N Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:32
8 0945XXX178 FJDEK7NP Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:32
9 0907XXX611 ANC7XKQ7 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:32
10 0976XXX074 347EVYEX Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:31