DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0987XXX413 L7LXKQU9 Thẻ điện thoại 10K 20/05/2022 20:59
2 0983XXX718 9QARLX9L Thẻ điện thoại 10K 20/05/2022 20:59
3 0965XXX445 93CQVAMY Thẻ điện thoại 10K 20/05/2022 20:59
4 0375XXX669 439CJFAX Thẻ điện thoại 50K 20/05/2022 20:59
5 0932XXX907 L7HULXQV Thẻ điện thoại 10K 20/05/2022 20:59
6 0396XXX926 HPRLAT7R Thẻ điện thoại 10K 20/05/2022 20:59
7 0981XXX502 FMPDN4LW Thẻ điện thoại 50K 20/05/2022 20:59
8 0963XXX558 JXHMEU9Q Thẻ điện thoại 10K 20/05/2022 20:59
9 0333XXX693 KCUPY3UF Thẻ điện thoại 10K 20/05/2022 20:59
10 0973XXX310 3E9777UJ Thẻ điện thoại 10K 20/05/2022 20:59