DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0387XXX320 NR4TRLMD Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:36
2 0971XXX797 3KEMHNH9 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:35
3 0973XXX528 4R3NKA4C Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:35
4 0703XXX037 3WW9KWVM Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:35
5 0937XXX555 4CQPPVV4 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:35
6 0343XXX796 99JRTNTD Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:35
7 0924XXX284 NY9RLMHX Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:35
8 0385XXX556 CLPC4YTT Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:34
9 0839XXX008 H7AJYRKU Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:34
10 0937XXX555 CHDN3X9K Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:34