DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0343XXX796 4H4QUPY4 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:37
2 0345XXX335 D3UDWYRM Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:37
3 0385XXX327 7NP7HCVH Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:37
4 0937XXX071 KJWN7HQL Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:37
5 0359XXX336 77WC7MAN Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:37
6 0385XXX556 3VFNUFRE Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:37
7 0346XXX752 KA7ALMJV Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:37
8 0359XXX167 HPVU94NK Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:36
9 0912XXX937 ME9HKFWJ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:36
10 0383XXX192 KJMCH497 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:36