DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0389XXX345 FCPKR9TT Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
2 0908XXX887 JA99TXVY Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
3 0968XXX968 F4QM3JMV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
4 0909XXX437 LF9DQV7H Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
5 0343XXX796 EW3JTQHJ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
6 0947XXX335 3TDMF7QL Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
7 0334XXX291 CXH7TQJQ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
8 0969XXX123 HRVKYPY4 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:37
9 0886XXX663 FWLM4LKD Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:37
10 0987XXX375 4LEQ9A9D Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:37