DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0385XXX556 HUFQTR4A Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:39
2 0333XXX165 HX4VR9W3 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:39
3 0355XXX021 L3XYTDAX Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:39
4 0376XXX535 J44MTAVE Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:39
5 0386XXX755 NEM4URFT Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
6 0334XXX291 LWXY9KNM Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
7 0343XXX796 HK374WMX Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
8 0339XXX165 9KY4R9L9 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
9 0905XXX555 KHHTCU7D Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38
10 0334XXX291 HHAXDM3Y Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:38