DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0357XXX214 4C4XKPTC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:41
2 0378XXX035 ELN9JLKR Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:41
3 0969XXX123 94MXWHWV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:41
4 0919XXX200 7RDCAR7V Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:40
5 0983XXX936 E3V7FU4R Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:40
6 0343XXX796 JVK3V3DL Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:40
7 0767XXX780 CF7NCXWX Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:40
8 0909XXX384 4DXCDKPM Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:40
9 0886XXX556 9T3799E3 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:40
10 0389XXX345 FWN7LAPJ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:40