DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0343XXX796 AFY9UQEV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:43
2 0905XXX555 4HD9YQWC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:42
3 0962XXX993 9UWFN9JJ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:42
4 0906XXX789 A7J3YVDH Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:42
5 0346XXX752 EQ3LQWWC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:42
6 0934XXX069 4KR4TDAL Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:41
7 0979XXX321 3DALUHDD Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:41
8 0376XXX804 MRPHQPR3 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:41
9 0961XXX575 L4VTHNUL Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:41
10 0394XXX318 4P7K3NER Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:41