DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0355XXX021 CJRWDK39 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:44
2 0387XXX829 JRFTVQU4 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:44
3 0966XXX123 MTEMYH39 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:44
4 0978XXX989 CQ7TM7UV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:44
5 0983XXX936 M9ALV9AM Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:43
6 0868XXX984 HK7VCTXT Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:43
7 0393XXX850 993FNNUA Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:43
8 0964XXX616 7WF7C3PN Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:43
9 0346XXX752 3UDCDQHR Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:43
10 0702XXX298 3YATPUKV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:43