DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0971XXX797 7TN3VC7N Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:45
2 0343XXX796 LJU7HXYE Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:45
3 0962XXX993 EW99RLCU Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:44
4 0978XXX720 7EW3PQCW Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:44
5 0947XXX999 L4NAKCET Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:44
6 0329XXX795 ENH74MX3 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:44
7 0343XXX796 AACE44TF Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:44
8 0984XXX449 L7VL4LDU Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:44
9 0984XXX689 9NVUUJK9 Thẻ điện thoại 100K 27/05/2022 12:44
10 0343XXX796 LV9NYF47 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:44