DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0393XXX700 E9NVMAHD Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:46
2 0983XXX936 NDPY9TXT Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:46
3 0343XXX796 A77RXKJX Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:46
4 0944XXX336 JFEEP3YT Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:46
5 0973XXX501 LJ7WKYEQ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:46
6 0978XXX989 3UJDYXDV Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:45
7 0352XXX626 4K7DJFYR Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:45
8 0326XXX154 P3VYVNUA Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:45
9 0962XXX993 MT7EDRNR Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:45
10 0983XXX936 DEL4UN4M Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:45