DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0352XXX941 N3TLKETY Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
2 0973XXX501 M97DHWVU Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
3 0972XXX042 7XRCTUL3 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
4 0869XXX329 P37CNJLP Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
5 0981XXX201 9XRHMJUK Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:47
6 0967XXX181 DJEHQC3Q Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:47
7 0983XXX612 MUWU7CMC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:47
8 0387XXX594 7AQCX99V Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:47
9 0978XXX989 JHD4EKD4 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:46
10 0984XXX449 MJMREF7J Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:46