DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0964XXX960 9T7VWU9F Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:49
2 0919XXX391 4F9E7JWJ Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:49
3 0389XXX036 3VVC4WD4 Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
4 0978XXX989 HPRNDAJ3 Thẻ điện thoại 50K 27/05/2022 12:48
5 0911XXX386 J4WJVCQC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
6 0924XXX284 FMCX3PRV Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
7 0832XXX626 3JV3APTC Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
8 0345XXX335 H9XQ93CX Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
9 0702XXX298 NLMKH97H Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48
10 0924XXX284 9NJPTHMM Thẻ điện thoại 10K 27/05/2022 12:48