DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0385XXX759 NM4PJWFW Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:41
2 0938XXX049 CL9F7D74 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:40
3 0982XXX056 3VMJPXRW Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:40
4 0986XXX077 33E9HQ9P Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 09:40
5 0975XXX444 NLQPQRF4 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:40
6 0352XXX214 JTJJAY9U Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:40
7 0962XXX109 K3WXFMDY Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:40
8 0976XXX299 DTCLHX9V Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 09:40
9 0946XXX479 AYHPY9F9 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:40
10 0338XXX515 7NRDCHNK Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 09:40