DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0375XXX576 9JKCRW4D Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:56
2 0975XXX134 HAWTWT9K Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:55
3 0989XXX334 M3PPWTAM Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:54
4 0386XXX502 KCTYQ7EQ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:54
5 0989XXX334 3AMANLKK Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:54
6 0813XXX141 MHLU9DRF Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:54
7 0346XXX174 A9YUMKWC Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:54
8 0388XXX471 9KNJ9EM3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:53
9 0948XXX648 FRAU9VJJ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:53
10 0378XXX062 CCMRLCT4 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:52