DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0971XXX145 JMPH3XVW Thẻ điện thoại 10K 10/05/2022 19:40
2 0976XXX982 LFH3EWUP Thẻ điện thoại 10K 10/05/2022 19:40
3 0375XXX666 DP9TM94L Thẻ điện thoại 10K 10/05/2022 19:40
4 0363XXX681 3CUFT9UQ Thẻ điện thoại 10K 10/05/2022 19:40
5 0385XXX153 CNA3MXVA Thẻ điện thoại 10K 10/05/2022 19:40
6 0964XXX493 7E9HRX4U Thẻ điện thoại 10K 10/05/2022 19:40
7 0703XXX625 E37VPRPR Thẻ điện thoại 10K 10/05/2022 19:40
8 0978XXX756 N73PJW7F Thẻ điện thoại 50K 10/05/2022 19:40
9 0387XXX133 L4HVTAAP Thẻ điện thoại 50K 10/05/2022 19:40
10 0846XXX289 K9A7U3F3 Thẻ điện thoại 50K 10/05/2022 19:40