DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0353XXX704 9NHECWPJ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:27
2 0989XXX482 ACV3PMTV Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:27
3 0392XXX617 7EWPTCNE Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:27
4 0356XXX733 7FAR3AHW Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:27
5 0336XXX559 HKMC33F3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:27
6 0384XXX869 E3JJ4WAA Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:27
7 0869XXX540 977VHFY4 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:27
8 0392XXX617 J3A7CFQR Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:26
9 0562XXX973 MT3DTRAM Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:26
10 0352XXX554 9AFVRQKM Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:26