DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0961XXX419 D9YR7QWK Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:29
2 0392XXX796 DAVL3DWL Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:29
3 0987XXX457 JWK3HE4H Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:29
4 0783XXX769 LTMKYAT7 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:28
5 0358XXX668 4WDUFHEE Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:28
6 0333XXX995 4Y9E4Q4N Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:28
7 0985XXX588 M3RUPPHT Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:28
8 0972XXX867 C9MYTA79 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:28
9 0906XXX072 JYHLLX9M Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:28
10 0376XXX251 HWKPTET4 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:27