DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0382XXX810 7P4DRMMR Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:31
2 0392XXX796 CUX7FRMN Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:31
3 0375XXX944 FN399EMN Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:30
4 0963XXX022 EWKQWA7C Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:30
5 0784XXX912 HDPFKMK3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:30
6 0934XXX350 EHC7LEQW Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:30
7 0973XXX258 4T97MF9J Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:30
8 0972XXX714 4HREHHPK Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:30
9 0966XXX192 L34PRK9P Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:30
10 0363XXX034 3LDU9MHW Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:30