DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0963XXX022 NL4WHU9W Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:32
2 0349XXX746 KDDXU9NV Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:32
3 0911XXX488 CE3V9TDX Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:32
4 0824XXX657 FU3U9JMU Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:32
5 0562XXX973 NMYD9UPM Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:32
6 0777XXX517 MM7AT33K Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:32
7 0344XXX289 AWVN9CFR Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:32
8 0393XXX984 4E9JNQUP Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:31
9 0963XXX022 3QTMRMKJ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:31
10 0332XXX730 9JTUMVMN Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:31