DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0974XXX529 K93UM34P Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:35
2 0344XXX880 DF9AMAYR Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:34
3 0368XXX467 KCA9HMVJ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:34
4 0344XXX289 9NRN7DCN Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:34
5 0981XXX499 D9WKX4ND Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:34
6 0369XXX292 9YYH3WCL Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:34
7 0349XXX231 A7VJDYVK Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:33
8 0989XXX870 P49FCVKM Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:33
9 0376XXX251 P3RFQAJ3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:33
10 0972XXX421 KQWTEEQ3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:33