DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0938XXX934 ADPX9KFQ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:37
2 0356XXX733 733HPDA7 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:37
3 0982XXX188 AFMA7MTQ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:37
4 0944XXX449 EKCXL4RH Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:37
5 0372XXX918 NFHUM3H3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:36
6 0913XXX578 HFNMW9JD Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:36
7 0938XXX143 AR3PX3CY Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:36
8 0369XXX292 A37H9UFK Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:36
9 0338XXX093 D7KNL4DE Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:36
10 0562XXX973 N7AY7P3V Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:36