DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0938XXX379 NJR7QJNW Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:39
2 0329XXX528 349WNUYC Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:39
3 0984XXX554 E9MWA4UY Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:39
4 0942XXX988 J7C7LQU3 Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 08:38
5 0934XXX650 JHF3VTCT Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 08:38
6 0367XXX590 9DXKYWVN Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:38
7 0939XXX964 L3LR9QTM Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:38
8 0909XXX630 CNA3UXUT Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:38
9 0796XXX902 HCWW4HJ7 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:38
10 0379XXX671 LACMX9EL Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:38