DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0393XXX984 M4JPUAAC Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:39
2 0972XXX421 D7XMHEHD Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:39
3 0393XXX065 F9UFCMN3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:39
4 0971XXX583 3JWCXLXL Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:39
5 0973XXX258 JHHE9RCP Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:39
6 0356XXX338 4YMREPHE Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:38
7 0977XXX810 3MH4VP3L Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:38
8 0862XXX369 J37EKNYF Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:38
9 0899XXX424 LQYEPHC9 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:38
10 0986XXX109 4L73PAHA Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:38