DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0978XXX878 HT9WWAKV Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:03
2 0839XXX222 AP9AMMJA Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:03
3 0877XXX616 HM7APDYM Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:03
4 0933XXX551 79WCKEEV Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:02
5 0972XXX356 HUFPHRU9 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:02
6 0364XXX099 C7UVAT37 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:02
7 0853XXX246 4RNEMQ3C Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:02
8 0972XXX483 47U7NJMV Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 08:02
9 0382XXX943 NW3PJWHH Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:02
10 0909XXX630 DNCD7KNA Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 08:02