DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0948XXX129 7HLDPPAC Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:57
2 0336XXX096 D7VDNQW3 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:57
3 0383XXX098 NK9NFUJM Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:57
4 0981XXX535 FD79RTK7 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:57
5 0868XXX085 FK4KRY7P Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:57
6 0943XXX511 P3RWADTD Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:57
7 0378XXX062 933DPCE9 Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:56
8 0826XXX877 MYE7J9TQ Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:56
9 0359XXX888 EMX7HEDN Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:56
10 0983XXX507 3L9KUCCY Thẻ điện thoại 50K 13/07/2022 20:56