DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0919XXX399 K39NYPYX Thẻ điện thoại 10K 06/07/2022 08:38
2 0944XXX996 NQ9ADVQD Thẻ điện thoại 10K 06/07/2022 08:37
3 0915XXX171 EKFKTP7A Thẻ điện thoại 10K 06/07/2022 08:37
4 0901XXX697 MW7NCWJ7 Thẻ điện thoại 10K 06/07/2022 08:37
5 0989XXX058 3K3PLLWE Thẻ điện thoại 10K 06/07/2022 08:37
6 0705XXX433 DPV7J7DY Thẻ điện thoại 10K 06/07/2022 08:37
7 0989XXX691 3CFLNXAE Thẻ điện thoại 10K 06/07/2022 08:37
8 0936XXX390 FYL7XKT3 Thẻ điện thoại 10K 06/07/2022 08:37
9 0386XXX922 9YCXC9EV Thẻ điện thoại 100K 06/07/2022 08:37
10 0365XXX473 4MP3U3RW Thẻ điện thoại 10K 06/07/2022 08:37