DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG - GIẢI PHỔ THÔNG
STT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 0989XXX458 FJP9PXQQ Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 10:10
2 0984XXX129 LNWN7U3L Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 10:10
3 0704XXX760 FEDVM3E4 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 10:10
4 0975XXX287 LC3VNJKY Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 10:10
5 0339XXX508 FTWQM4PF Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 10:10
6 0909XXX984 3RUMXY9P Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 10:10
7 0982XXX632 LEPFAJ3E Thẻ điện thoại 50K 19/05/2022 10:10
8 0353XXX450 N7EVLUPQ Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 10:10
9 0983XXX853 3EDWHRA9 Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 10:10
10 0981XXX287 3RPQPF9F Thẻ điện thoại 10K 19/05/2022 10:09